Za demokratické a transparentní rozhodování o turniketech a rozvoji pražské MHD 1. 6. 2010

 

Zavedení či nezavedení turniketů v pražském metru je politické rozhodnutí a ne otázka čistě technická. Jako iniciativa složená nejen z běžných uživatelů MHD, ale i dopravních odborníků a fandů městské hromadné dopravy v Praze, se domníváme, že by turnikety byly zbytečným obtěžováním devadesáti procent cestujících, kteří používají předplatné anebo mají nárok na bezplatné jízdné. Současný systém vstupu a výstupu z metra považujeme za velmi pohodlný a rychlý. Tato krátká analýza shrnuje několik závažných pochybností o smysluplnosti a finanční efektivnosti zavedení turniketů v pražském metru tak, jak je tento projekt nyní připravován Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. Rozhodování o turniketech, které mají stát až 3,5 miliardy Kč a byly by podstatným zásahem do způsobu každodenního užívání metra Pražany, by mělo být podrobeno veřejné a odborné kontrole a diskusi. Pokud je nám známo, celý projekt turniketů je založen jen na studii jedné firmy a nebyl nikým odborně oponován.

Iniciativa Pražané a Pražanky za MHD vyzývá Zastupitelstvo a Radu hl. m. Prahy, aby prostřednictvím svých zástupců v představenstvu a dozorčí radě Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., nevyhlašovala vítěze tendru na turnikety a odložila rozhodnutí o jejich zavedení v pražském metru do doby, než o tomto sporném projektu proběhne podrobná veřejná a odborná rozprava.

Žádáme Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., aby zveřejnil existující studie a celou zadávací dokumentaci k zavádění turniketů. Dopravní podnik je společností, která má jednat ve veřejném zájmu a neskrývat základní informace před veřejností.

JEDNOTLIVÉ POCHYBNOSTI OHLEDNĚ ZAVÁDĚNÍ TURNIKETŮ A ZPŮSOBU ARGUMENTOVANÍ DOPRAVNÍM PODNIKEM:


Dopravní podnik Prahy, a.s. (DP) nechce zveřejnit studie o turniketech. DP si nechal zpracovat minimálně dvě studie o zavádění turniketů v metru:
- „Technická studie na usazení turniketů v metru“ z roku 2000 (Metroprojekt Praha a.s.)
- „Zhodnocení možného uzavření vstupu do metra v Praze turnikety“ z roku 2008 (PRO-SERV, s.r.o.)
DP se nemá ke zveřejnění studií:. „Tyto analýzy nejsou veřejně přístupné a jsou k dispozici pouze orgánům společnosti a vedení,“ řekl jeho ředitel M. Dvořák v roce 2009 v online diskusi. Především po zkušenostech s Opencard považujeme za nedostatečné, aby měli Pražané a Pražanky přístup pouze k pár propagačním informacím DP o turniketech a článkům v médiích.

Záměrné odmítání pochybností o výhodnosti turniketů. Dopravní podnik prosazuje projekt turniketů a argumenty proti nim přehlíží. Příkladem je způsob argumentace ve „Zprávě o možnosti zavedení turniketů na trasách metra s přesahem do povrchové dopravy,“ která byla určena pro zasedání Výboru dopravy Zastupitelstvo hl. m. Prahy ze dne 12. března 2009. Na straně sedm této zprávy (viz obr. 1 níže) se píše, že organizátor dopravy ROPID vyslovil k projektu výhrady, zejména k celkovým propočtům efektivnosti ve studii společnosti PRO-SERV. ROPID také upozornil, že problémy s turnikety mohou mít zvláště senioři a tělesně postižení. Další připomínku měl ROPID k možnému snížení komfortu cestujících, kteří budou muset při vstupu i při výstupu z metra předkládat jízdní doklad. O této kritice se čtenář zprávy nedozví žádné podrobnosti - vše může být podle DP vyřešeno „v rámci projektové přípravy a předpokládané informační kampaně.“ Jak je možné například pochyby o finanční návratnosti vyřešit v rámci projektové přípravy?


Obrázek č. 1

Dostupné informace ze studií o finanční návratnosti jsou nepřesvědčivé. DP počítá po zavedení turniketů s vysokým ziskem minimálně 414 milionů Kč ročně. DP však počítá finanční návratnost na základě předpokladu, že trvale platí, že 18 procent pasažérů v metru jezdí na černo. To je zjevně nadhodnocené číslo. Každý, kdo byl někdy přítomen kontrole jízdenek (například ve vagónech metra) viděl, že tomu není tak, že by každý pátý cestující byl přistižen jako černý pasažér. Pokud by tomu tak bylo, nedělali by revizoři nic jiného, než inkasování pokut. Celkový počet černých pasažérů tak bude mnohem nižší, patrně kolem 5 procent. Další nejasnou otázkou je cena provozu turniketů. Podle článku v MF Dnes ze 21. května („Do zoo s čipem, do metra bez“) se prý například uvažuje o zavedení speciálních vstupů do metra pro cestující bez Opencard, kde by stál zaměstnanec a kontroloval doklady. Jenže ne všechny vstupy do metra jsou nyní obsazeny, zvláště se to týká výtahů, které senioři a zdravotně postižení používají nejčastěji. Celkem má pražské metro 85 vstupů, což znamená odhadem potřebu nejméně 350 kontrolorů. Roční náklady by činily podle našeho odhadu okolo 170 miliónů korun, se kterými studie návratnosti turniketů Pro-Serv zřejmě nepočítá (např. částka na provoz technologií na rok 2015 je vyčíslena na zhruba 68 miliónů korun, a ostatní provozní náklady na 40 miliónů). Situace této skupiny cestujících by se nejspíše dala vyřešit i levněji; tento příklad však ukazuje na to, že provoz turniketů není dostatečně promyšlený. Bez informací o řešení takovýchto situací není možné spočítat finanční návratnost turniketů.
(K otázce finanční návratnosti viz též: http://www.trolejbusyvpraze.net/blbosti_turnikety2.htm , http://praha.zeleni.cz/15580/clanek/zeleni-zasadni-ne-turniketum-dalsi-bariere-v-metru/ )

zbytečné obtěžování cestujících. Podle statistické ročenky DP využívá jednotlivé jízdenky pouhých 10 procent cestující. Sedmdesát procent cestujících využívají různé formy předplaceného jízdného a dalších 17 procent má nárok na bezplatné jízdné. Po zavedení jízdného zdarma pro děti od 6 do 10 let, pak tato skupina ještě o pár stupňů vzroste. Devadesát procent cestujících, kteří dnes mohou jednoduše projít do metra bez ani chvilkového zastavení, budou muset vytahovat peněženku při vstupu a výstupu z metra. Pomalejší bude vstup především pro vozíčkáře a lidi s většími zavazadly, kteří budou procházet širšími turnikety a čekat na asistenci.

selektivní srovnávání se „světovými městy“. DP se snaží navodit představu, že Praha jako „světové“ moderní město potřebuje turnikety. Ze srovnání devatenácti naprosto náhodně vybraných „světových měst“ ve studii PRO-SERV vyplývá, že většina z nich má nebo uvažuje o turniketech. Pokud bychom ale vybrali například jen města středoevropská, většina z nich turnikety nemá. Turnikety nejsou v Berlíně, Mnichově či Vídni a řadě dalších městech. Mohli bychom tak odvodit, že Praha jako středoevropské město turnikety nepotřebuje.

alternativy k turniketům. Pokud je vedení DP zneklidněno velkými finančními úniky kvůli neplatičům, mělo by se nejprve pokusit proti tomu něco dělat v rámci stávajícího systému.

Výše nastíněné důvody představují jen část z možných námitek proti projektu. Jsme proto přesvědčeni, že je třeba projekt vybudování systému uzavřeného metra zastavit dříve, než na jeho realizaci budou nevratně vynaloženy významné finanční prostředky. Je třeba otevřít jak veřejnou tak i odbornou debatu o jeho celkové smysluplnosti a možných alternativách. Zároveň považujeme za důležité, aby studie vypracovávané v rámci snah o změny v systému pražské hromadné dopravy se zveřejňovaly na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy a byly podrobovány nezávislé odborné oponentuře. Uskutečnění těchto kroků je bezpochyby nejen v zájmu Pražanů, ale i v zájmu samotného pražského Dopravního podniku.

Pražané a Pražanky za MHD
http://prazanezamhd.kvalitne.cz 
 

Přidejte se a podepište petici  ZDE